Hiszpania 2013/2014 - nauczyciele

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu ustalono listę nauczycieli zakwalifikowanych do projektu:

 

1. Agnieszka Olszowy

2. Henryka Ferensowicz

3. Marzena Koniusz

4. Janina Gasik

5. Agata Dębska

6. Agata Durbacz

7. Anna Gębicka

8. Irena Romanowska

9. Elżbieta Rażniak

10. Elżbieta Kowalska

11. Patrycja Andrzejewska-Olech

 

 

oraz listę rezerwową:

1. Marzena Szkliniarz

2. Bożena Chrobak

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali najlepsze wyniki, a tym samym zakwalifikowali się do projektu.

Jednocześnie informujemy, że już w listopadzie zaczną się zajęcia przygotowujące z języka angielskiego..

 

 

 

Projekty międzynarodowe

 

Projekty dla nauczycieli – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

 

Tytuł projektu : „Jakość w edukacji - dobre praktyki i wymiana doświadczeń hiszpańskich i polskich nauczycieli.”

 

Projekt skierowany jest do11 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i pedagoga, którzy chcą poznać system kształcenia na poziomie szkoły średniej w Hiszpanii, co przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w następujących obszarach:

- zarządzanie placówką

- oferta edukacyjna szkoły i promocja w środowisku lokalnym

- efekty kształcenia - analiza porównawcza stosowanych metod nauczania i wyników egzaminów, wyboru podręczników, sposobu oceniania w czasie lekcji.

- współpraca szkoły z pracodawcami i doradztwo zawodowe.

Jakość w edukacji to pojęcie uniwersalne, które można badać na wielu płaszczyznach, dlatego każdy z uczestników będzie podchodził do tematu naszego projektu w sposób indywidualny i będzie go analizował przez pryzmat zajmowanego stanowiska i nauczanego przedmiotu. Dyrektor ZDZ skupi się na aspektach związanych z zarządzaniem, finansowaniem, promocją placówki, współpracą ze środowiskiem lokalnym i pracodawcami oraz monitorowaniem wyników nauczania, natomiast każdy z nauczycieli skupi się na specyfice swojego przedmiotu - każdy z uczestników będzie miał swojego opiekuna pobytu - hiszpańskiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którym wspólnie przeanalizuje treści programowe, rodzaje podręczników, stosowane metody ( w tym metody aktywizujące i wykorzystanie multimediów w czasie lekcji), sposób oceniania, rodzaje egzaminów i ich sposób przeprowadzania, możliwości doskonalenia zawodowego i system awansu zawodowego. Każdy uczestnik przygotuje stosowne materiały odnośnie systemu edukacji w Polsce, metodyki swojego przedmiotu i wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych, które przekaże swoim hiszpańskim kolegom, a z drugiej strony będzie miał dostęp do materiałów stosowanych w Hiszpanii oraz będzie obserwował lekcje swojego lub pokrewnego przedmiotu tak, aby wzbogacić swój warsztat pracy i spowodować, żeby zajęcia były jeszcze ciekawsze i odpowiadały potrzebom uczniów. Planowana mobilność odbędzie się w styczniu 2014 i potrwa tydzień czasu.

Już w październiku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie rekrutacji, który będzie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:

- staż pracy w Zespole Szkół w Sosnowcu minimum 1 rok - 0 - 5 pkt

- staż pracy w edukacji minimum 5 lat - 0 - 5 pkt

- posiadanie stopnia awansu zawodowego - minimum nauczyciel mianowany - 0 - 5 pkt

- znajomość języka angielskiego potwierdzona testem - 0 -10 pkt.

- zaangażowanie w prace szkoły -prowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, udział w promocji szkoły -0 - 5 pkt

- aktywna współpraca z OKE - 0 - 5 pkt

- zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, uprawnienia egzaminatora) – 0 - 10 pkt

O ostatecznym wyborze uczestników decyduje na podstawie w/w komisja w składzie :dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół w Sosnowcu oraz przedstawiciel z ZDZ Katowice. W  październiku 2013 dyrektor na zebraniu rady pedagogicznej ogłosi wyniki naboru nauczycieli do projektu wraz z listą rezerwową 2 nauczycieli.

Test z języka angielskiego oraz odbędzie się 23 października 2013 o godzinie 17:00