Bezpieczna szkoła

1.09.2020

Zależy nam, aby uczniowie byli w pełni bezpieczni przebywając na terenie naszej szkoły. Obecna sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa jest dla nas wszystkich wyjątkowa, dlatego w szkole zotała opracowana Procedura przebywania osób w Zespole Szkół w Sosnowcu w okresie trwania pandemii coronavirusa Covid-19.

 

Procedura przebywania osób w Zespole Szkół w Sosnowcu w okresie trwania pandemii coronavirusa Covid-19:

 1. Każda osoba przebywająca w szkole ma obowiązek respektować i stosować nadrzędne przepisy MEN i GIS w zakresie Covid-19.
 2. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, petent) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Żadna z osób nie może przebywać w szkole, jeżeli zamieszkuje z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Uczniowie, nauczyciele i inne osoby przebywające w szkole korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijek, kalkulatorów, itp.
 5. Czekając na wejście do szkoły, wyjście ze szkoły w przypadku kilku osób należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m.) oraz nakazuje się zakryć usta i nos.
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą). Zaleca się zakrywanie ust i nosa na terenie całej szkoły. Nakazuje się zasłanianie ust i nosa w przypadkach kiedy: podchodzi nauczyciel, wychodzi się do toalety, wychodzi się z sali lekcyjnej.
 7. W przypadku korzystania przez grupę ztego samego urządzenia należy korzystać z ustawionego obok dozownika dezynfekcyjnego. Osoba prowadząca zajęcia powinna poinformować przebywających tam uczniów o takich czynnościach.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed zajęciami i minimum raz na godzinę kiedy w sali prowadzone są zajęcia.
 9. Wejście do budynku szkoły odbywać się może jedynie przez wejście główne od strony ulicy, wyjście ze szkoły od strony placu.
 10. W przypadku konieczności odizolowania osoby u której podejrzewa się objawy choroby należy do tego celu wykorzystać pomieszczenie- IZOLATORIUM.
 11. Zawiesza się organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek, pikników plenerowych, natomiast forma organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, narad z pracownikami i zebrań z rodzicami pozostaje w decyzji dyrektora szkoły.
 12. Obliguje się rodzica/opiekuna prawnego do udostępnienia danych kontaktowych umożliwiających natychmiastowy kontakt.