Czechy 2014/2015 uczniowie

           

 

W projekcie ” Pierwszy krok do własnej firmy.” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), będą uczestniczyć uczniowie klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji w dziedzinie mechaniki, lakiernictwa i handlu oraz są otwarci na międzynarodową współpracę.  Nauka związana z mechaniką, lakiernictwem i handlem  zmienia się w bardzo szybkim tempie. Niezbędne więc, staje się ciągłe dokształcanie i wymiana doświadczeń.

 

Jednym z celów projektu-wykorzystującym doświadczenie naszych partnerów, jest poznanie w praktyce zagadnień związanych z mechaniką naprawami lakierniczymi i handlem. Nasi uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności, poprzez udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się w znakomicie wyposażonych firmach i warsztatach szkolnych.

 

Drugim celem będzie poznanie procedur zakładania firm w Hiszpanii i w Republice Czeskiej i porównanie systemów funkcjonowania naszych rynków pracy. Pozwoli to uzupełnić, porównać i podzielić się wiedzą o europejskim rynku pracy. Oczekiwanymi rezultatami stażu będą: zdobycie dodatkowych umiejętności-potwierdzonych dokumentem Europass Mobility oraz certyfikatem wydanym przez naszego partnera, zmniejszenie bezrobocia przez absolwentów, doskonalenie języka angielskiego oraz hiszpańskiego i czeskiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa technicznego oraz nabycie nowych umiejętności w dziedzinie technologii informatycznych. Podczas stażu uczniowie poznają systemy i procedury związane z hiszpańskim i czeskim rynkiem pracy, które przyczynią się do zwiększenia mobilności zawodowej absolwentów. Oczekiwanymi rezultatami projektu będzie słownik techniczny polsko-hiszpańsko - czesko-angielski, biznes plan i konferencja dla przedstawicieli lokalnych warsztatów i biznesu.

 

Przewidywany staż w Republice Czeskiej będzie trwał 2 tygodnie i przewidziany jest w sumie dla 20 uczniów ( 8 uczniów w zawodzie sprzedawca, 6 uczniów w zawodzie mechanik, 6 uczniów w zawodzie lakiernik) a w Hiszpanii  dla 8 osobowej grupy uczniów ( 8 uczniów w zawodzie mechanik) i będzie również trwał 2 tygodnie. Przewidywane terminy stażu to: maj 2015 – Czechy, październik 2015 – Hiszpania i kwiecień 2016 – Czechy.


 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

2014-1-PL01-KA102-000686

 

” Pierwszy krok do własnej firmy.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 

§ 1

Informacje o projekcie

 

1. Projekt pod nazwą” Pierwszy krok do własnej firmy.” realizowany jest przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. H. Sienkiewicza 25, tel.: 32 / 266-49-05

 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczących się w zawodzie sprzedawca, lakiernik i mechanik.

4. Okres realizacji projektu: od 31.12..2014r. do 30.12.2016 r

 

5. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

 

2.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie” Pierwszy krok do własnej firmy.” zwanym dalej projektem.

 

3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

4. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:

a) szkolenia z języka angielskiego;

b.) szkolenia z języka czeskiego

c.) przygotowanie kulturowe;

d.) przygotowanie pedagogiczne

 

5. Zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne odbywać się będą na terenie szkoły.

 

6. Zajęcia z języka czeskiego odbywać się będą podczas mobilności w Czechach.

 

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta statusu ucznia Zespołu Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

2. Rekrutacja na staż dotyczyć będzie uczniów klas 1-3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczących się w zawodzie sprzedawca, lakiernik i mechanik.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

 

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.

 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „projekty unijne”,  „dla uczniów”

 

4. Rekrutacja odbywać się będzie w marcu 2015 roku w oparciu o ustalone wcześniej kryteria i punktację (zał nr 1 do regulaminu)

 

5. Wyniki rekrutacji do projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

 

6. Wyboru uczestników Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciel języków obcych i pedagog szkolny.

 

7. Odwołanie od wyników naboru można składać do dyrektora Zespołu Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

8. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych .

 

9. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować Dyrektor Szkoły.

 

10. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu uczestniczą w zajęciach przygotowawczych.

 

11. Skreśleniu z listy uczestników projektu podlegają uczniowie, którzy mieli ponad 20% nieobecności na zajęciach przygotowawczych

  

Załącznik nr 1

 

Kryteria rekrutacji do projektu

” Pierwszy krok do własnej firmy.”

 

 1. Ocena predyspozycji zawodowych i poziom zainteresowania nabyciem nowych doświadczeń zawodowych - test ogólnozawodowy – (0p -10 p.)
 2. Test znajomości języka angielskiego - test sprawdzający – (0p - 10 p.)
 3. Opinia  psychologa/pedagoga szkolnego (0p -10 p.)
 4. Frekwencja i wyniki nauczania oraz zachowanie - opinia wychowawcy - (0p - 10 p.)
 5. CV, list motywacyjny i indywidualny plan rozwoju zawodowego - (0p - 10 p.)
 6. Aktywność na rzecz szkoły  - (0p - 10 p.)

 

O ostatecznym wyborze uczestników decyduje na podstawie w/w Komisja Rekrutacyjna.

 


Wyniki rekrutacji do projektu

” Pierwszy krok do własnej firmy.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 1. 1. Garsztka Monika
 2. 2. Habińska Kamila
 3. 3. Olczak Agnieszka
 4. 4. Witerska Beata
 5. 5. Burek Michał
 6. 6. Chałat Maksymilian
 7. 7. Lędźwa Arkadiusz
 8. 8. Peclow Mateusz
 9. 9. Szłapa Łukasz
 10. 10. Stach Tomasz

Lista rezerwowa

 1. Mydlak Sebastian
 2. Polak Dawid

 

Dziękujemy za udział w rekrutacji, gratulujemy zakwalifikowania się do projektu i zapraszamy na zajęcia przygotowawcze.

Pliki do pobrania