Zespół Szkół w Sosnowcu

Klasa wielozawodowa

ZAPISZ SIĘ 

 

Nauka w klasie zawodowej trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają podczas 4-tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Zawodowego.  Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

W klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym, wybranym przez siebie zawodzie.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł technika, może zdawać również maturę.

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA